Phần mềm hỗ trợ quản lý giáo dục


Phần mềm hỗ trợ lập báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục (CPAY - QLGD) được xây dựng tuân thủ theo các thông tư, quyết định do Bộ GD&ĐT ban hành
 
 
1. GIỚI THIỆU

Description: http://admin.cpay.com.vn/Uploads/images/CD4_NS.png

Phần mềm hỗ trợ lập báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục (CPAY- QLGD) là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên; Cơ sở vật chất, trang thiết bị; kết quả học tập học sinh, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Phần mềm cũng giúp cho các cơ quan: Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học, cập nhật, hiệu chỉnh tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, thống kê các số liệu… 

2. CHỨC NĂNG

Phần mềm hỗ trợ lập báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục (CPAY - QLGD) được xây dựng tuân thủ theo các thông tư, quyết định do Bộ GD&ĐT ban hành:
- Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
- Thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Cục Khảo thí và KĐCLGD – Bộ GD&ĐT xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.
Phần mềm (CPAY - QLGD)  được tổ chức thành 3 cấp: Cấp cơ sở giáo dục (trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trung tâm GDTX), Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT.

 

Phần mềm cấp cơ sở giáo dục
- Quản lý đầy đủ các thông tin cơ sở dữ liệu của đơn vị: Thông tin chung, thông tin về lớp học, phòng học, giáo viên và học sinh;
- Lập Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá và Bản kế hoạch tự đánh giá theo mẫu quy định;
- Cung cấp sẵn danh sách gợi ý các minh chứng cần thu thập tương ứng với từng cấp học. Thực hiện tự động mã hóa danh mục minh chứng, liên kết mã minh chứng với các file minh chứng đã thu thập của cơ sở giáo dục, bao gồm các loại file văn bản và file hình ảnh về minh chứng. Cho phép tra cứu, lựa chọn minh chứng ngay khi đang cập nhật nội dung đánh giá tiêu chí, kiểm tra nội dung minh chứng có phú hợp với tiêu chí hay không.
- Cho phép tra cứu trực tiếp nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí, các chỉ số và nội dung hướng dẫn, gợi ý đánh giá, phân tích của từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá khi đang thực hiện đánh giá;
- Các thành viên hội đồng tự đánh giá cài đặt phần mềm và thực hiện đánh giá các tiêu chí được phân công dựa trên các gợi ý của mỗi tiêu chí. Kết xuất file đánh giá từng tiêu chí để in và chuyển file đánh giá cho thư ký hội đồng tự đánh giá để ghép nội dung đánh giá các tiêu chí về phần mềm của đơn vị. Việc ghép nội dung tự đánh giá các tiêu chí của các thành viên hội đồng được thực hiện một cách tự động hoặc copy/dán như soạn thảo văn bản thông thường.
- Tự động thống kê, cập nhật kết quả đánh giá tiêu chí và chỉ số vào nội dung kết luận các tiêu chuẩn và kết luận chung của Báo cáo tự đánh giá; Thống kê xác định minh chứng nào dùng chung trong các tiêu chí, minh chứng nào còn chưa dùng đến; - Thống kê xác minh tính phù hợp trong việc sử dụng minh chứng;
- Thống kê, theo dõi được các tiêu chí đạt, chưa đạt, kiểm tra nội dung đánh giá tiêu chí ngay trên bảng thống kê. Tự động đánh giá theo chuẩn quy định để biết cấp độ đơn vị đạt được, cần phấn đấu các tiêu chí nào để đạt cấp độ 1 và các cấp độ cao hơn;
- Lập Báo cáo tự đánh giá;
- Theo dõi tiến độ thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục căn cứ theo các nội dung cải tiến chất lượng giáo dục đã cập nhật trong nội dung tự đánh giá, kết xuất báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng.
- Cập nhật thông tin học sinh các khối lớp, kết quả kiểm tra định kỳ theo từng năm học, khối lớp và môn học phục vụ công tác thống kê, kiểm định của cấp trên;
- Xem, in và xuất dữ liệu gửi về Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT bằng file hoặc tự động lên Server cấp trên qua internet;
- Nhận dữ liệu tự đánh giá đã được hiệu chỉnh từ cấp trên để có báo cáo hoàn thiện.

Phần mềm cấp Phòng GD&ĐT
- Thực hiện được tất cả các chức năng như tại cấp cơ sở giáo dục: Chức năng này cho phép Phòng GD&ĐT có thể xem nội dung tự đánh giá của đơn vị cơ sở, thực hiện hỗ trợ, hiệu chỉnh báo cáo tự đánh giá cho đơn vị cơ sở khi cần thiết;
- Tổng hợp kết quả tự đánh giá của các cơ sở giáo dục;
- Kết xuất dữ liệu tự đánh giá của các cơ sở giáo dục được đề xuất đánh giá ngoài về Sở GD&ĐT;
- Thống kê số liệu học sinh, kết quả kiểm tra định kỳ theo từng kỳ và toàn năm học phục vụ công tác kiểm định giáo dục.

Phần mềm cấp Sở GD&ĐT
- Thực hiện được tất cả các chức năng như tại cấp cơ sở giáo dục: Chức năng này cho phép Sở GD&ĐT có thể xem nội dung tự đánh giá của đơn vị cơ sở, thực hiện hỗ trợ, hiệu chỉnh báo cáo tự đánh giá cho đơn vị cơ sở khi cần thiết;
- Cấp Sở GD&ĐT nhận dữ liệu từ cấp Phòng giáo dục hoặc trực tiếp từ các trường gửi lên, có thể xuất lại dữ liệu cho các trường sau khi chỉnh sửa; - Tổng hợp kết quả tự đánh giá của các cơ sở giáo dục trong toàn ngành;
- Cập nhật, hiệu chỉnh nội dung các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá khi có thay đổi. Cập nhật nội dung hướng dẫn, gợi ý cho các đơn vị thực hiện tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí và nội dung đặt vấn đề, kết luận chung trên Báo cáo tự đánh giá phù hợp với từng tỉnh, từng cấp học;
- Quản lý nội dung đánh giá theo từng cấp học và từng năm học./. 
- Lập các mẫu biểu đánh giá ngoài như: Quyết định, các loại biên bản, kế hoạch, báo các đánh giá sơ bộ, báo cáo đánh giá ngoài...
- Thống kê được các tiêu chí, tiên chuẩn được đánh giá đạt, chưa đạt theo báo cáo tự đánh giá và so sách với kết quả đánh giá ngoài của các đơn vị.
- In Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.
- Thống kê số liệu học sinh, kết quả kiểm tra định kỳ theo từng kỳ và toàn năm học phục vụ công tác kiểm định giáo dục
- Thống kê, lập báo cáo về kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài của các đơn vị trong toàn ngành./.