Cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ


CPAY tiến hành kiểm tra một cách toàn diện để xây dựng cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở hạ tầng mạng, giảm thiểu rủi ro cũng như sự phụ thuộc vào các rủi ro của hệ thống thông tin.

- CPAY tiến hành kiểm tra một cách toàn diện để xây dựng cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở hạ tầng mạng, giảm thiểu rủi ro cũng như sự phụ thuộc vào các rủi ro của hệ thống thông tin.
- CPAY cung cấp cho doanh nghiệp một quá trình tiếp cận duy nhất để tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện về cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin. Tư vấn, lập đề án để xây dựng một cơ sở hạ tầng mạng phù hợp nhất với mục tiêu hoạt động của từng doanh nghiệp. Phạm vi tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin có thể được cung cấp trong các lĩnh vực sau:

  • Thiết bị mạng.
  • Phần cứng và phần mềm máy chủ.
  • Phần cứng và phần mềm máy trạm.
  • An ninh thông tin.

- CPAY tiếp cận linh hoạt để kiểm tra toàn diện cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin, cho phép doanh nghiệp lựa chọn mức độ phục vụ và sự khảo sát liên tục, để giảm chi phí và giải quyết các mục tiêu kinh doanh sau đây: 

  • Kiểm soát các nguồn tài nguyên trong cơ sở hạ tầng mạng của doanh nghiệp.
  • Có được khuyến nghị khách quan để giảm thiểu rủi ro tiềm năng cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng mạng.